Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent transcrierea cîtorva acte de stare civilă va înregistra o singură programare

Termenul de soluționare este de circa 60-90 zile de la data depunerii cererii
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Statul Israel - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în peste hotarele Republicii Moldova - 15 euro.
ATENȚIE !!! Căsătoriile religioase ( încheiate de către un preot creștin, în moschee sau rabinat) NU SE SUPUN transcrierii
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Statului Israel (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă (de naștere, căsătorie) emis de către autoritățile israeliene, sau ale altui stat (se referă la certificatele de căsătorie) cu aplicarea apostilei de către organul emitent (MAI al Israelului, sau autoritatea împuternicită a statului unde a avut loc căsătoria); autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • La transcrierea actului de naștere – Buletinele de identitate a părinților copilului, inclusiv cu prezentarea certificatului de căsătorie al părinților (în cazul în care părinții sunt căsătoriți), pașapoartele părinților, extrasul din registrul de stat al populației ( în cazul când unul din părinți este cetățean al Israelului). Cererea de transcriere a certificatului de naștere se completează la Ambasadă;
 • La transcrierea actului de căsătorie – Buletinele de identitate ( sau pașapoartele) ale persoanelor căsătorite, certificatele de naștere, copia buletinului intern israelian tradusă în română, sau extrasul din registrul de stat al populației tradus și apostilat (în cazul cetățenilor Israelului). Cererea de transcriere a certificatului de căsătorie se completează la Ambasadă;
Pentru încheierea căsătoriilor la Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, cetăţenii RM urmează să depună, cu cel puţin 2 luni înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:
 • Buletinele de identitate;
 • Certificatele de naştere;
 • Pașaport;
 • În cazul în care nu este prima căsătorie – urmează să fie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, deces);
 • Declaraţia de căsătorie, ( de completează la sediul misiunii).
 • Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la Ambasadă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă.
 • În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimțământul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie, numele soților după înregistrarea căsătoriei.
 • ATENȚIE: Înregistrarea căsătoriilor dintre un cetățean al Republicii Moldova şi cetățean al Statului Israel (inclusiv cu dublă cetățenie) urmează a fi aprobate de către autoritățile israeliene, reieșind din specificul legislației și a cutumei religioase din Statul Israel.
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare consulatul întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60-90 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Israelul în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Se recomandă persoanei care solicită transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Israel, cu perfectarea ulterioară a pașaportului pentru copil, efectuarea programării prealabile pentru pașaport la o distanță de minim 60 zile de la data depunerii cererii pentru transcriere.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie a părintelui înregistrată în Israel și transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Israel pot fi depuse în același timp.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul. 
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.